Gemeente Meppel

Stichting Schemegra - Historie en toekomstverwachting

Enige jaren geleden bestond in Meppel een commissie onder de naam:“invulling van de grachten”. Deze werd gevormd door leden van politieke partijen uit de raad alsmede enkele ‘buitenstaanders’.
Er zijn twee elementen uit voortgekomen:

  1. De heropleving van de stichting Meppel Vol Vaart, die thans het grachtenfestival organiseert; hier verder buiten beschouwing gelaten.
  2. De stichting Schemegra (schepen in Meppeler grachten).

Meppel heeft qua grachten veel gedaan: de grachten open gehouden en gerenoveerd (er is zelfs onlangs een klein deel weer open gegraven), de sluis gerestaureerd, bruggen gerenoveerd en grachtenpanden (ook de molen) opgeknapt.
Het enige wat nog ontbreekt, zijn de oude schepen. Het gaat dan om historische ex-beroepsvaartuigen, die zo beeldbepalend voor Meppel zijn geweest.

Hiervoor is de stichting Schemegra in het leven geroepen. De stichting zoekt schepen die hier van origine gevaren hebben. Er is gekozen voor permanent bewoonde schepen. Dit biedt de mogelijkheid de grachten te verlevendigen en de staat van onderhoud van de schepen op een hoog peil te houden. De schippersfamilieleden worden reguliere inwoners van Meppel.

De gemeenteraad heeft inmiddels besloten en gefaciliteerd dat er permanent bewoonde schepen in de grachten kunnen komen. Aangezien de deskundigheid, tijd en capaciteit bij de gemeente ontbreekt, heeft ze de stichting Schemegra gevraagd e.e.a in goede banen te leiden.
Hoofdtaak voor de stichting is dan ook te adviseren over mogelijke ligplaatsen en het selecteren van de schepen.
Schemegra heeft in dezen nadrukkelijk geen particulier/eigen belang.

Het stichtingsbestuur bestaat nu uit: Bernard Sportel (voorzitter), Hans Havelaar (secretaris), Christiaan Otto (penningmeester) en Jan Hagedoorn (lid).
De opstartfase van de stichting heeft enorm veel tijd en energie gevraagd van het stichtingsbestuur, maar ook van enige personen die hierin geen zitting hebben genomen.
Dat zij teruggetreden zijn heeft te maken met het voltooien van de beginfase  en het voorkomen van ongewenste schijn van belangenverstrengeling. Dit geldt voor het raadslid Annie Huisman en de medewerkster van de gemeente Gerrie Ebbeling. Mogelijk nog duidelijker geldt dit voor de havenmeester Adrie Terwal.
Ruud Evers is verhuisd en kan om die reden geen daadwerkelijke bijdrage meer leveren.
Hun aandeel in de totstandkoming en ontwikkeling gedurende het eerste uur mag hier niet onvermeld blijven.

De stichting zal uiteraard nauwkeurig te werk gaan. Ze stelt hoge eisen aan de afmeting en de staat van onderhoud van een schip; het moet passen in de omgeving.
Omdat het water in de grachten vrij hoog staat, zal een wat lager schip de voorkeur verdienen. Verder moet een schip in een historisch verantwoorde staat verkeren, dus zo origineel mogelijk, ook qua kleuren. Uiteraard moet er wel fatsoenlijk op gewoond kunnen worden. Bepaalde aanpassingen zullen, om dit mogelijk te maken, soms onontkoombaar zijn.
Bij de beoordeling zal Schemegra zich laten bijstaan door externe deskundigen.
Voor deze zgn. ‘schouw’ zal van de aanvrager van een ligplaats een bijdrage in de kosten worden gevraagd.

Veel belang wordt gehecht aan een goede verstandhouding tussen de huidige bewoners en de toekomstige buren. Daarom zijn ligplaatsen geselecteerd die zich niet bevinden voor particulier bewoonde panden.
Er is twee maal een voorlichtingsavond gehouden voor de aanwonende grachtenbewoners. De tweede keer is duidelijkheid gegeven over de gekozen plaatsen. Met naar voren gebrachte zienswijzen is zoveel mogelijk rekening gehouden. Aan de orde zijn in eerste instantie vijf ligplaatsen, verspreid in het gebied, ten oosten van de Boazbrug.

Noodzakelijk is ook een goede afstemming met de gemeentelijke haven- autoriteiten – lees: de havenmeester. Hij zal nauw betrokken moeten blijven bij de verdere ontwikkeling. Uiteindelijk is hij, namens de gemeente, verantwoordelijk voor de gang van zaken in de Meppeler grachten.

Met ieders medewerking zullen alle Meppelers en bezoekers van Meppel straks kunnen genieten van een verfraaid en verlevendigd stadsbeeld. Dit zal de dynamiek en uitstraling van de stad zeker ten goede komen.

 


 
BEGINPAGINA
DOEL
HISTORIE
CRITERIA
LIGPLAATSEN
REGLEMENT
AANMELDEN
CONTACT