Gemeente Meppel

Stichting Schemegra - Havenreglement

Het college van de gemeente Meppel;

gelet op de artikelen 2, onder o, 14, 15 en 29 van de Havenverordening Meppel;

b e s l u i t

vast te stellen het volgende reglement:

           HAVENREGLEMENT HISTORISCHE VAARTUIGEN GEMEENTE MEPPEL
 
Artikel 1 - Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op de op grond van artikel 14 van de Havenverordening aangewezen ligplaatsen voor historische vaartuigen, zoals aangegeven op de bij dit reglement behorende kaart (Bijlage I).

Artikel 2 - Stichting Schemegra

 1. Stichting Schemegra adviseert het college over de algemene visie, het beleid en de kwaliteit voor zover het betreft historische vaartuigen in het grachtengebied, zoals aangegeven op de bij dit reglement behorende kaart (Bijlage I)
 2. Stichting Schemegra adviseert het college over een aanvraag voor een vergunning voor een ligplaats voor een historisch vaartuig, als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Havenverordening.
 3. De advisering van Stichting Schemegra vindt plaats aan de hand van de toetsingscriteria, die zijn opgenomen in de bij dit reglement behorende document (Bijlage II).
 4. De toetsingscriteria als bedoeld in het derde lid kunnen door Stichting Schemegra worden uitgewerkt. De uitwerking c.q. nadere invulling van de toetsingscriteria dient ter goedkeuring aan het college te worden voorgelegd.
 5. Stichting Schemegra brengt binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag voor een vergunning advies uit aan het college.

Artikel 3 - Ligplaatsvergunning en wachtlijst

 1. Het college verleent voor maximaal vijf historische vaartuigen vergunning voor een ligplaats.
 2. Een vergunning voor een ligplaats is persoons- en vaartuiggebonden en niet overdraagbaar op derden.
 3. Een vergunning voor een ligplaats wordt eerst verleend voor een periode van een jaar. Na afloop van het eerste jaar kan de vergunning telkens worden verlengd met een periode van een jaar.
 4. Stichting Schemegra draagt zorg voor het beheer van een wachtlijst en schrijft een aanvrager op zijn verzoek in op de wachtlijst, indien hij voldoet aan de toetsingscriteria als bedoeld in artikel 2, derde lid, maar aan hem geen ligplaats kan worden toegewezen.
 5. De inschrijving op de wachtlijst wordt doorgehaald:
  a. indien de ingeschrevene zijn inschrijving niet jaarlijks voor 1 januari heeft verlengd;
  b. bij overlijden van de ingeschrevene;
  c. op schriftelijk verzoek van de ingeschrevene;
  d. wanneer aan de ingeschrevene een vergunning voor een ligplaats is verleend, tenzij hij deze op grond van bijzondere omstandigheden niet aanvaardt;
  e. indien niet meer aan de toetsingscriteria als bedoeld in artikel 2, derde lid, wordt voldaan.
 6. De toewijzing van een beschikbaar gekomen ligplaats geschiedt aan degene die zich op de wachtlijst heeft laten inschrijven, in volgorde van inschrijving op deze lijst.

Artikel 4 - Gebruik ligplaats

 1. Een toegewezen ligplaats is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik; onderverhuring, ingebruikgeving aan derden of medegebruik is niet toegestaan. Ruiling van plaats is niet toegestaan, behoudens toestemming van de havenmeester.
 2. De vergunninghouder c.q. gebruiker van een ligplaats dient deze net, ordelijk en overeenkomstig de bestemming in te richten en te gebruiken.
 3. Gebruik van de kade of wal is niet toegestaan.
 4. De vergunninghouder is verplicht het vaartuig aan te sluiten op de van gemeentewege aangelegde voorzieningen, zoals elektriciteit en riolering.
 5. Voertuigen van de vergunninghouder c.q. gebruiker en bezoekers mogen alleen worden geparkeerd of gestald op de als zodanig aangegeven (openbare) parkeerplaatsen.
 6. Indien vergunninghouder zijn ligplaats gedurende een periode van een week of langer, om welke reden dan ook, niet zal gebruiken, moet dat vooraf gemeld worden aan de havenmeester. De havenmeester is gerechtigd om de betreffende ligplaats gedurende de betreffende periode toe te wijzen aan een ander, zonder dat vergunninghouder rechten kan doen gelden op verrekening van het havengeld. De vergunninghouder behoudt het recht gebruik te maken van de ligplaats gedurende de vergunningsperiode. 
 7. De havenmeester kan de vergunninghouder toestaan een opduwer, kleinere volgboot, zeilboot of zeilplank binnen de begrenzing van de aangewezen plaats onder te brengen.
 8. Het is niet toegestaan:
  a. wijzigingen aan steigers, kaden e.d. aan te brengen;
  b. afval, olie, de inhoud van chemische toiletten of andere verontreinigingen te dumpen anders dan in de daarvoor bestemde containers;
  c. toebehoren als masten, rondhout, meertouwen e.d. op de kaden te laten liggen;
  d. open vuur te ontsteken;
  e. overlast te veroorzaken.

Artikel 5 - Tijdelijk andere ligplaats
De havenmeester kan de vergunninghouder tijdelijk een andere ligplaats aanwijzen in verband met activiteiten, onderhoudswerkzaamheden of iets dergelijks.

Artikel 6 - Aanwijzingen havenmeester
1. De vergunninghouder c.q. gebruiker van een ligplaats is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen. Het niet opvolgen van de instructies of het bij herhaling overtreden van dit havenreglement kan leiden tot het intrekken van de vergunning en ontzegging van verder gebruik van alle havenfaciliteiten.
2. Daar waar in dit reglement wordt gesproken over ‘havenmeester’ wordt hieronder tevens verstaan ‘diens (plaats)vervanger’ en ‘de daartoe door het college aangewezen ambtenaren’.

Artikel 7 - Inwerkingtreding en citeertitel
Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en kan worden aangehaald als ‘Havenreglement historische vaartuigen van de gemeente Meppel’.

Artikel 8 - Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in geval van twijfel of geschil omtrent de uitleg van dit reglement beslist de havenmeester.


Vastgesteld d.d.
Burgemeester en wethouders van Meppel,
de secretaris, de burgemeester,


Bijlage II
Havenreglement gemeente Meppel: toetsingscriteria historische vaartuigen

klik hier of in het menu bovenaan deze pagina op CRITERIA


 
BEGINPAGINA
DOEL
HISTORIE
CRITERIA
LIGPLAATSEN
REGLEMENT
AANMELDEN
CONTACT